Nampiditra : s19andry5851
Daty : 08/05/2016 14:57
Nijery : 7375
Tononkalo: 104 Jereo eto
Mankafy : 7 Ankafizo
Hampiditra tononkalo

Rasamindrakotroka Andry Tiana

TANTARAM-PIAINANA

Andry Rasamindrakotroka, amin’ny anarany feno Andriamiliharison Jean RASAMINDRAKOTROKA, dia teraka tamin’ny 29 Jona 1951 tao Faratsiho. Zanak’i tompokolahy Jean RAKOTOARISON, mpampianatra tao amin’ny Sekoly Frenjy Malagasy (lasa Sekoly FJKM) Ambohimahatazana Faratsiho, sy i tompokovavy Berthe RAELININIRINAZAFINIAVO. Izy dia zanaka fahatelo, ary faharoa amin’ny lahy.

Tompokolahy RASAMISON mivady, teraky Ramainandro, mpampianatra mpamboly ary mpiompy no raibeny sy renibeny avy amin’ny rainy. Tompokolahy Emmanuel RABEKOTROKA mivady, teraky Ramainandro, misionera evanjelisitra namaky lay tamin’ny fitoriana ny filazantsara tany Akondromena Antsalova Faritany Mahajanga, niverina nampianatra tao amin’ny Sekoly Frenjy Malagasy sy nitandrina ny Fiangonana Frenjy Malagasy tao Faratsiho ampolo taona maro, no raibeny sy renibeny avy amin’ny reniny. Nisy fotoana naha tonian’ny Fiangonana Frenjy Malagasy azy, izay isan’ny nitambatra ho Fiangonana FJKM ankehitriny.

Isan’ireo mpitolona tia tanindrazana MDRM ny raibeny, ny iray tampo amin’ny raibeny, sy ny ray aman-dreniny.

Nianatra tao amin’ny Sekoly Fiangonana Frenjy Malagasy Ambohimahatazana Faratsiho i Andry RASAMINDAKOTROKA hatramin’ny kilasy faha telo. Tany Antsirabe izy no nanala ary afaka soa aman-tsara ny fanadinana BEPC. Nandritra izany fotoana izany no nanampiany ny raibeny isaky ny alahady tamin’ny fikarakarana ny Fiangonana tao Faratsiho.

Nanao fifaninanana hiditra ny taona faharoa tao amin’ny Sekoly Paul Minault tao Ambohijatovo Atsimo izy, ary afaka soa aman-tsara. Tao no nahazahoany ny « Baccalauréat 1ère partie » sy ny « Baccalauréat 2ème partie ».

Nikasa ny hianatra dokotera izy hatramin’ny fahakeliny, ary voaray tamin’ny sivana hianatra tao amin’ny « Ecole Nationale de Médecine » ny « Université Charles de Gaulle », lasa « Faculté de Médecine » ny Oniversite Ambohitsaina Antananarivo ankehitriny. Sady nanaraka fampianarana tao amin’ny « Faculté de Médecine » izy no nianatra koa tao amin’ny « Faculté des Sciences » ny Oniversite Antananarivo, izay namolavola azy teo amin’ny lafiny maro, ary nahazahoany koa ireo mari-pahaizana mifandraika amin’izany.

Nanambady an’i Tiana RAJHONSON tao an’ Antananarivo I izy ny 27 Oktobra 1977, narahana fanamasinina ny mariazin’izy ireo ny 10 Desambra 1977 tao amin’ny Fiangonana Frenjy Malagasy Ambalavao Isotry. Samy mbola mpianatra izy mivady tamin’izany fotoana izany. Voatendry hampianatra ny taranja « Sciences de la Vie et de la Terre » tao amin’ny CEG Nanisana Ramatoa vadiny rehefa nahavita fianarana, ary nahazo famindran-toerana tao amin’ny “Lycée Moderne d’Ampefiloha” taty aoriana. Raha nisy ny fahombiazana sy ny filaminana teo amin’ny tokantranon’izy ireo dia noho ny fifankatiavana, ny firaisam-po ary ny fifanampiana nisy teo amin’izy mivady. Telo vavy ny zanak’izy ireo : Miora Tantely, Lova Niriana, ary Tiana Andrianina ; narahana zafy efatra : Idealy, Imanoela, Alexia ary Ryan.

Ny fianarana noratovon’i Andry RASAMINDRAKOTROKA tao amin’ny “Faculté des Sciences” Oniversite an’Antananarivo no nahazahoany vatsim-pianarana nahafahany nanohy tao amin’ny “Institut de Pharmacologie Faculté de Médecine Lariboisière Saint-Louis Université Paris VII”. Niara-dalana tamin’izany ny fianarana sy fandalinana ny fikirakirana antotan’isa ilaina amin’ny fampianarana sy ny fikarohana tao amin’ny “Institut de Statistique” ny “Université Pierre et Marie Curie Paris VI”.

Noho ny vokatra tsara azony teo amin’ny fianarana, dia nokarakarain’ny « Service des Etudiants et des Stagiaires » ny « Institut Pasteur de Paris » sy ny « Ministère de la Coopération Française » ny hanohizany tao amin’ny « Institut Pasteur de Lyon et du Sud-Est » sy ny « Faculté de Pharmacie Lyon 1 Université Claude Bernard », izay nahazahoany mari-pahaizana, fiofanana ary traikefa maro. Ankoatr’ireo, nisy koa ny fianarana sy fandalinam-pahaizana narahany na teto an-toerana, na tany amin’ny firenena maro tany ivelany (Strasbourg/France, Lausanne sy Genève / Suisse, Rome sy Camerino / Italie, Montréal sy Québec / Canada, sns…).

Toy ny olom-pirenena nandranto na nanohy fianarana any ivelany, afaka nijanona tany na niverina an-tanindrazana izy ; ity farany no nosafidiny mba ahafahany mandray anjara mivantana amin’ny fampandrosoana ny Firenena.

Maro ny andraikitra efa nosahaniny teo amin’ny lafiny fitantanana, fitsaboana, fampianarana, ary fikarohana.

Ny volana Novambra 1992 izy no afaka tamin’ny « Concours Agrégation de Médecine, option Immunologie » nokarakarain’ny « Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur » (CAMES) tany Libreville Gabon, ary lasa mpampianatra matihanina tao amin’ny « Faculté de Médecine » an’Antananarivo ».

Efa Minisitry ny Fahasalamana sy Solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tao amin’ny Distrikan’ny Faratsiho izy.

Efa mpikambana na mpikambana amin’ny sehatra ara-tsiantifika sy ara-piaraha-monina maro.

Ankehitriny, mpampianatra, mpanofana, mpikaroka, tompon’andraikitra voalohany amin’ny fampianarana ny taranja mahakasika ny « Biologie Médicale », nanorina ary talen’ny « Laboratoire de Formation et de Recherche en Biologie Médicale » ao amin’ny « Faculté de Médecine » Anjerimanontolo an’Antananarivo.

Maro amin’ireo mpianatra aman’aliny nobeaziny ho mpitsabo olona, mpitsabo biby, mpitsabo nify, mpivarotra sy mpikirakira fanafody, siantifika, ary mpitsabo mpanampy teny anivon’ny Oniversite enina an’ny Fanjakana sy ny Oniversite tsy miankina eto Madagasikara no efa mieli-patrana manerana an’i Madagasikara sy izao tontolo izao. Misy amin’izy ireny, ankoatra ny maha mpitsabo na mpitsabo mpanampy azy, no nisahana na manana andraikitra ambony eo anivon’ny Firenena : minisitra, solombavambahoaka, loholona, mpampianatra mpikaroka, mpikaroka mpampianatra, mpiasam-panjakana ambony, manamboninahitra mpitsabo, mpitsabo, talen’orinasa, ben’ny tànana, sns.

Isan’ny nanoratra tononkalo tamin’ny teny malagasy sy tamin’ny teny vahiny izy. Vitsivitsy amin’izy ireny no voarakitra ao anatin’ny boky “TSIAHY SY NY HO AVY”; maro no tsy hita tao anatin’ny antotan-taratasy firaketana. Tsy mihambo ho mpanoratra izy, satria tsy talentany izany, fa kosa mba mizara ny vita kely teny antsefatsefan’ny adidy sy andraikitra maro izay nosahaniny mba hanomezana lanja ny teny malagasy. Amin’ny maha mpanabe azy, nampiasainy izany tononkalo izany handraisany anjara amin’ny fanabeazana ny olom-pirenena rehetra. Tsapany fa mora kokoa ny mampita ny hafatra amin’ny tononkalo mirindra, noho ny manabe mivantana indraindray. Ny tononkalony rehetra moa dia nosoniaviny amin’ny anaran’izy mivady Andry Tiana RASAMINDRAKOTROKA (Tiana no fanampin’anaran’ny vadiny), noho ny maha rano sy vary azy ireo eo amin’ny lafiny rehetra.

Izy dia manana ny mariboninahim-pirenena « Chevalier », Commandeur, Grand-Officier, ary « Grand-Croix de 2ème Classe de l’Ordre National de Madagascar ».

Ity famintinana amin’ny teny malagasy ity dia mifameno amin’ny famintinana amin’ny teny frantsay eo ambany.

BIOGRAPHIE


Andry RASAMINDRAKOTROKA, de son nom et prénoms complets Andriamiliharison Jean RASAMINDRAKOTROKA était né le 29 Juin 1951 à Faratsiho Madagascar. Il est marié, père de trois filles et grand-père de 4 petits-enfants.

Comme domaines de compétences : (i) expertise dans les domaines de la santé et de l’éducation, (ii) management des secteurs de la Santé et de l’Education, (iii) management de projets, (iv) évaluation et suivi, (v) communication dans les domaines de la Santé et de l’Education, (vi) pédagogie, (vii) recherche épidémiologique, clinique et biologique.

A l’heure actuelle, il exerce différentes fonctions et responsabilités :

Fonctions et responsabilités universitaires : (i) Directeur du Laboratoire de Formation et de Recherche en Biologie Médicale (LBM), Directeur pédagogique des Disciplines Biologiques et Pharmacologie, Membre du Conseil de l’Ecole Doctorale « Sciences de la Vie et de la Santé » Responsable EAD « Sciences Biologiques et du Vivant », Coordonnateur du Diplôme d’Université de Vaccinologie et d’Infectiologie, Coordonnateur du Diplôme d’Université des Molécules Antimicrobiennes de la Faculté de Médecine, Université d’Antananarivo, (ii) Responsable de l’enseignement des Sciences Biologiques dans les Facultés de Médecine des Universités de Madagascar, (iii) Enseignant responsable de l’enseignement des disciplines biologiques de la mention santé et du parcours techniques biomédicales à l’Université ACEEM, et (iv) Enseignant responsable de l’enseignement des disciplines biomédicales de l’Université FJKM RAVELOJAONA.

​Autres fonctions et attributions : (i) Président de la Section Biologie de l’Académie de Médecine Madagascar, (ii) Président d'honneur de la Société Malgache de Biologie, (iii) Président d'honneur de la Société Malgache d'hématologie et de Transfusion Sanguine, (iv) Membre du Conseil Scientifique de l’Institut de Management et des Arts et Métiers (IMGAM), (v) Membre du Conseil Scientifique d’Orientation de l’Institut Malgache de Vaccins Vétérinaires (IMVAVET), (vi) Membre du Comité de lecture de différentes revues scientifiques, entre autres celles de la Revue l’Académie de Médecine de Madagascar, du Journal de Médecine et Thérapeutique, de la Revue d’Anesthésie – Réanimation et de Médecine d’Urgence, de la Revue Malgache de Cancérologie, …

Avant, il avait exercé différentes fonctions et attributions :

Fonctions ministérielles : (i) Ministre de la Santé et du Planning Familial, (ii) Ministre de la Santé Publique, (iii) Directeur de la Recherche des Etudes et de la Programmation auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Fonction élective : Député de Madagascar, élu dans le District de Faratsiho, Province d’Antananarivo.

Fonctions et responsabilités universitaires : (i) Conseiller technique chargé de la Formation et de la Recherche du Président de l'Université d'Antananarivo Madagascar, (ii) Conseiller du Recteur de l'Université d'Antananarivo, (iii) Membre du Conseil Scientifique, Membre du Conseil de discipline, Membre du Comité Primes de Recherche, Membre permanent de la Commission Logement de l'Université d'Antananarivo, (iv) Membre du Conseil de l’Ecole doctorale « Valorisation des Ressources Naturelles Renouvelables (VRNR) », Faculté des Sciences d’Antananarivo, (v) Assesseur Responsable du Centre d'Information et de Documentation Médicale (CIDM), Assesseur responsable de la Coopération et du Partenariat, Membre du Conseil Scientifique, Président de la Sous-commission d’Evaluation Interne des Programmes d’Enseignement, Membre permanent du Comité de Programme, Membre permanent du Comité Recherche, Membre permanent du Comité Pédagogique, et Chef de Département de Biologie, Faculté de Médecine d’Antananarivo, (vi) Enseignant d’immunologie et épidémiologie du Département d’Entomologie, Enseignant UE Infectiologie du Parcours Biodiversité et Santé de la Faculté des Sciences Université d'Antananarivo, (vii) Co-Coordonnateur de la Maîtrise des Sciences Biologiques et Médicales, Faculté de Médecine et Faculté des Sciences, Université d’Antananarivo, (viii) Membre du Comité Ecole Doctorale Interdisciplinaire de Madagascar (EDIM), (ix) Responsable de l’Enseignement de biochimie, d'immunologie, et de pharmacologie générale à l’Institut d'Odontostomatologie et à la Faculté de Médecine de Université de Mahajanga, …

Fonctions administratives et hospitalières : (i) Médecin Inspecteur et Directeur du Centre de Formation des Aides Sanitaires de la Circonscription Médicale de l'Imerina Ouest (regroupant les districts Antananarivo Atsimondrano, Ambohidratrimo, Arivonimamo et Ankazobe) du Service Provincial de Santé d’Antananarivo, (ii) Médecin assistant responsable du Laboratoire de Sérologie dans le Service de Biologie, Chef du Service de Laboratoire d’Immunologie et de Sérologie, Chef de Département de Biologie, Membre du Comité de Pilotage, Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona Antananarivo Madagascar, (iii) Directeur du Laboratoire National de Référence de l'infection par le VIH et du SIDA, Responsable de l'Epidémiologie et des Laboratoires dans le Programme National de Lutte contre les IST et le SIDA, …

Autres fonctions et responsabilités : (i) Premier vice-président du Conseil National de Lutte contre le SIDA, (ii) Président du Comité d’Ethique du Laboratoire National de Référence VIH/SIDA, (iii) Membre du Comité d’Evaluation du Ministère de la Recherche Scientifique, (iv) Membre du Conseil National de la Population, Ministère de la Population, (v) Chef de la délégation malgache lors de la négociation au siège de l’UNICEF New York USA du financement quinquennal des activités de l’UNICEF à Madagascar, (vi) Membre de la délégation malgache lors de la négociation au siège de la Banque Mondiale à Washington USA du financement du « Programme National pour l’Amélioration de l’Education-II », (vii) Coordinateur national du Projet Pasage concernant l"étude de l'impact socio-économique de l'Infection à VIH et du SIDA à Madagascar" avec la Banque Mondiale et Futures Group International Washington, (viii) Consultant du Programme Commun des Nations Unies sur le SIDA à l’Atelier consultatif pour l’Elaboration du plan stratégique de l'UNAIDS ou ONUSIDA (Organisation des Nations Unies de Lutte contre le SIDA) à Dakar/Sénégal, (ix) Coordinateur national des activités de laboratoire et de surveillance épidémiologique de l’infection à VIH et du SIDA de la Deutsche Gesellschaft Technische Zusammenarbeit (GTZ) à Madagascar (1989 à 1995), (x) Consultant de l'Organisation Mondiale de la Santé sur le diagnostic de l'infection à VIH et le SIDA (avec la participation des Comores et de Madagascar) Antananarivo Madagascar, (xi) Membre du Conseil d’Administration de l’Institut National des Sciences Comptables et d’Administration d’Entreprise (INSCAE), (xii) Membre du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale d’Evaluation de l’Enseignement Supérieur (AGENATE), (xiii) Membre du Conseil d’Administration du Parc Zoologique et Botanique (PBZT) de Tsimbazaza, (xiv) Membre du Conseil d’Administration de l’IMATEP, (xv) Membre du Conseil d'Administration de l'IST Ampasapito, (xvi) Expert temporaire auprès de l’Agence Universitaire de la Francophonie, Bureau de Représentation Antananarivo Madagascar, (xvii) Co-Investigateur de l’Etude sur les préservatifs féminins à Madagascar avec le FHI et l’Université de Caroline du Nord USA, (xviii) Co-Coordonnateur du Projet Canado-Malgache de lutte contre le SIDA (collaboration entre la Faculté de Médecine d’Antananarivo et la Faculté de Médecine de Montréal/Canada), (xix) Membre du Bureau du Collectif des Enseignants de Rang Magistral, et (xx) Membre du Bureau du Syndicat des Enseignants Chercheurs de l’Enseignement Supérieur.

De par ses différentes fonctions - attributions et responsabilités pour le développement de Madagascar, il lui a été décerné différentes distinctions honorifiques : Chevalier de l’Ordre National de Madagascar (2000), Commandeur de l’Ordre National de Madagascar (2004), Grand Officier de l’Ordre National de Madagascar (2007) et Grand-Croix de 2ème classe de l'Ordre National de Madagascar (2014).

Durant ses études, stages et formations spécialisés, il a pu fréquenter différents écoles – collèges – instituts et universités.

A Madagascar formations académiques : (i) Sekoly Frenjy Malagasy (actuellement Ecole-Collège-Lycée FJKM) à Faratsiho, (ii) Collège Paul Minault à Antananarivo, (iii) Faculté de Médecine et Faculté des Sciences de l’Université d’Antananarivo, (iv) Institut Supérieur de la Communication des Affaires et du Management (ISCAM) et (v) Institut National des Sciences Comptables et Administration d’Entreprises (INSCAE) à Antananarivo.

A l’extérieur de Madagascar, formations académiques : (i) Institut de Pharmacologie, Faculté de Médecine Lariboisière Saint-Louis, Université Paris VII France, (ii) Institut de Statistiques, Université Pierre et Marie Curie, Université Paris VI France, (iii) Faculté de Pharmacie, Université Claude Bernard, Lyon I France, (iv) Institut Pasteur de Lyon et du Sud-Est, Lyon France, (v) Centre de Recherche et de Formation en Immunologie de l’Organisation Mondiale de la Santé, Genève et Lausanne Suisse et (vi) Ecole Nationale d’Administration Publique, Université du Québec Canada.

Il a suivi des stages et formations spécialisées aux : (i) Laboratoire d'Immunologie, Laboratoire d'Immunopharmacologie-Immunotoxicologie, Laboratoire d'Immunochimie, Laboratoire de Radio-Analyses, Laboratoire de Virologie et Laboratoire de Bactériologie de l’Institut Pasteur de Lyon et du Sud-Est France, (ii) Centre de Formation et de Recherche en Immunologie de l'Organisation Mondiale de la Santé Genève-Lausanne Suisse, (iii) Département de microbiologie et d’immunologie du Centre hospitalier universitaire Hôtel Dieu Montréal Québec Canada, (iv) Laboratoire d’Immunologie, Laboratoire d'Hématologie, Laboratoire de Parasitologie et de Pathologies Tropicales, Laboratoire de Virologie, et Laboratoire de Bactériologie de la Faculté de Médecine de l’Université Louis Pasteur Strasbourg France, (v) Laboratoire d'Hématologie et d'Immunologie du Centre Hospitalo-Universitaire de Hautepierre, Strasbourg France, (vi) Laboratoire de Phénotypage Tissulaire, Laboratoire d'Immunohématologie du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Strasbourg France, (vii) Istituto di Parassitologia, W.H.O. Collaborating Centre for Malaria Epidemiology, Università La Sapienza, Roma, Italy, ...

De par ces différentes formations et stages, il a pu obtenir différents titres - diplômes - qualifications spécialisées :

Enseignement général : Baccalauréat de l'enseignement secondaire, série des sciences expérimentales.

Enseignement médical : Doctorat en Médecine diplôme d’Etat.

Formations spécialisées, notamment: (i) Certificat de Biochimie Métabolique, (ii) Certificat de Biologie moléculaire et biosynthèse des Protéines, (iii) Certificat de Physiologie Animale, (iv) Certificat de Formation en Pédagogique Médicale, (v) Certificat de Formation en « Management et leadership », (vi) Certificat de formation gouvernementale en Leadership et Management, (vii) Certificat de formation en Management Organisation et Communication, (viii) Certificat de Formation en "TEAM BUILDING MANAGEMENT" par la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, (ix) Certificat de formation des Cadres de l’Administration et de la Société Civile sur Techniques Prospectives, NLTPS, (x) Certificat de Formation sur la technique d’évaluation institutionnelle par le Comité National d’Evaluation Française et Ministère de l’Enseignement Supérieur, (xi) Certificat de "Assurance de qualité (bases, mise en œuvre et développement)» organisé par la Société Française de Biologie Clinique (SFBC) et la Fédération Internationale de Biochimie Clinique (IFCC), (xii) Certificate of training on « Building Leadership Support for HIV/AIDS Programs: The AIM Approach», (xiii) Certificate of Attendance in Emergency Medicine, American College of Emergency Physicians, Boston/MA/USA, (xiv) Attestation d'Etudes Approfondies des Sciences Biologiques Appliquées, option biochimie pharmacodynamie, (xv) Diplôme de "méthodes en statistiques", (xvi) Statistiques Appliquées à la Recherche Clinique, (xvii) Statistiques Appliquées à la Biologie Médicale, (xviii) Statistiques Appliquées à la Médecine Option Epidémiologie, (xix) Diplôme de Pharmacologie (xx) Certificat de formation spécialisée en immunologie générale et immunopathologie, (xxi) Certificat d’Immunologie fondamentale et Appliquée, (xxii) Certificat d’Immunologie industrielle, (xxiii) Certificat d'Etudes Spéciales d'Immunologie Générale et Appliquée, (xxiv) Diplôme d'Etudes Approfondies d'Immunologie (DEA), option immunopharmacologie immunotoxicologie, (xxv) Doctorat de 3ème cycle en Pharmacie dans les Disciplines Pharmaceutiques (1984), (xxvi) Réussi au Concours d'Agrégation de Médecine organisé par le Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), option Sciences Fondamentales et Mixtes, Spécialité Immunologie, Libreville Gabon (1992), (xxvii) Professeur Titulaire de Chaire d’Immunologie (1998), et Professeur Titulaire Emerite Faculté de Médecine d’Antananarivo (2021), …

Il a été ou est affilié à différentes organisations et sociétés savantes, notamment : (i) Membre fondateur du SOS- SIDA, (ii) Président d'honneur et membre fondateur de l'Association des Jeunes Actifs Contre le SIDA.(AJACS), (iii) Ancien Président d’honneur des jeunes universitaires du District de Faratsiho (MAMIFARA), (iv) Membre de la Société Malgache de Néphrologie, (v) Membre de la Société des Sciences Médicales de Madagascar, (vi) Membre fondateur de l'Académie de Médecine de Madagascar, (vii) Président de la Section Biologie de l’Académie de Médecine de Madagascar, (viii) Président d’honneur et ancien président de la Société Malgache de Biologie, (ix) Président d’honneur de la Société Malgache d’Hématologie et de Transfusion Sanguine, (x) Membre honoraire de l’Ordre National des Médecins de Madagascar, (xi) Membre de la Société Française d'Immunologie, (xii) Membre de l'Association des Enseignants d'Immunologie des Universités d'expression et de langue française, (xiii) Membre de niveau III de la Formation en Pédagogie Médicale, Conférence Internationale des Doyens des Facultés de Médecine d’Expression Française (CIDMEF), (xiv) Membre fondateur de l'Organisation Panafricaine de Lutte contre le SIDA, (xv) Membre de « The New York Academy of Science », …

Dans ses activités académiques et pédagogiques, (i) il a contribué en tant que président - directeur - examinateur et rapporteur de plusieurs centaines de : (i) concours d’agrégation de médecine et de pharmacie du CAMES (ii) concours d’agrégation de médecine de Madagascar, (iii) doctorat ès-sciences, (iv) HDR, (v) doctorat dans les sciences agronomiques, (vi) mémoires de spécialités des disciplines biomédicales, (vii) thèses d’exercice de médecine – vétérinaire et pharmacie, (viii) mémoire de master sciences, (ix) mémoires de licence.et (ii) a participé à la rédaction de nombreux guides, ouvrages et rapports techniques, … « http://andryrasamindrakotroka.e-monsite.com/».

Publications dans des revues scientifiques

Dans ses activités de recherche, le Professeur Andry RASAMINDRAKOTROKA et ses équipes ont pu faire sortir près de 200 publications dans des revues scientifiques nationales et internationales francophones et anglophones (« http://andryrasamindrakotroka.e-monsite.com/») et plusieurs centaines de citations de leurs articles dans des revues scientifiques francophones et anglophones nationales et internationales.

Il a participé à des centaines de conférences, séminaires, ateliers et réunions scientifiques nationales et internationales, … « http://andryrasamindrakotroka.e-monsite.com/».)

Il a publié un recueil de 80 poèmes éducatifs « TSIAHY SY NY HO AVY » agrémenté de proverbes malagasy (Edition Andry RASAMINDRAKOTROKA, impression ECOPRIM, Antananarivo 2021), et un répertoire de 94 poèmes
Rohy: https://vetso.serasera.org/mpanoratra/andry-tiana
Hevitra farany
raharivelo_noro ( 17/06/2020 07:20)
Tena tsara ny tononkalo momba an'i Dada, Dada no andry iankinan'ny fianankaviana eo amin'ny lafim-piainana rehetra : fitaizana, famelomana fiahiana ny vady aman-janaka. Mankasitra.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0172