An-Tampon'ny Vinany ( Tantarain'ny mpanoratra.... (NY Andri-Fara)

Mbola tsisy niantsa

Hangataka antsa
(Nalaina tao amin'ny vetso.serasera.org)
Antampon’ i Vinany [20]
Efa voalazako tery aloha ny olana mahakasika ny tantara niandohana , kanefa tsy sakana ho ahy mihitsy ny tsy hanambara , na haneho izay fikarohana nataoko. Nisy ny fidinana ifotony tany an-toerana sy ny fikarohana ireo vavolombelon’ny tantara tamin’ireo taranaka maro nifandimby . Ireo taranaka ireo dia iray tsy nivaky , aty amin’ny laharana fahaefatra sy fahadimy no ahitana azy ireo . Tena tsy mitovy mihitsy ireo lovan-tsofina ireo fa ny iraisany, dia maneho ny maha tompon’anaran-dray azy . Efa nambarako fa ny lova-tsaina naterakin’ny lovan-tsofina no tena zava-dehibe . Araho ny tantara :
Ny taranaka an-daniny dia maneho fa nanana vinanto roalahy ny mpanjakan’Ambositra dia : Rasaminjato . Tsy hay ny tantarany sy ny momba azy , ary Ramanandrovola . [21]
Ny taranaka ankilany kosa dia mampiseho fa Ramanandrovola dia , nandray ny toeran’ny zanakin’ny mpanjakan’Ambositra .[22]
Talohan’ny nanafihan’ny mpanjakan’Imerina taty Ambositra , dia hoy ny mpanjaka mantsy an-janany : « mbola hisy ihany ve io toerana io » mantsy an’Antampon’i Vinany [23]. Eo andrefany somary miatsinanana dia Antety , io tendrombohitra nanatrika azy io izany . Ramanandrovola no nidina sy nonina teo , taty aorian’ny fanafihana niharo fitaka nataon’Ilaidama teto Ambositra.Teo amin’ny toeran’ny residence ankehitriny io izany, teo no naminaniany ; ny hisy ny taranany rahatrizay ; toerana izay nahalasa vinany ny andriana. Natsangany ary nataony teo ny fonenany, izay no nahatonga ny toerana eo ambony avaratry ny « Residence » ho « Avaradrova ». tao izy no very anarana ho Rainilango , noho ny zanany lahimatoa. Rehefa resy Ambositra dia very ny fiandrianam-panjakany ka nipetraka ho Hova na andriana tsy nanjaka izy , na izany aza anefa dia maro ny mpanompony sy ny vahoakany no tia sy nanaja azy. Ao Antampon’ny Vinany, ambanin’ny « Residence », dia nisy vato roa lehibe, teo no vavahady nidiran’ireo ombiny marobe na « Lozoka », ao ihany koa no misy ny tafoton’andriana, mbola ao io tafotona io fa tsy misy mahita.Ny tafotona dia fanafody gasy, natao hiarovana an’io toerana io ary teo amin’ny sisiny roa teo no toerana nametrahana azy.
Ny « Gite d’Etape » ankehitriny dia valan’ombiny, toerana saro-pady izy io na tamin’ny androny na amin’izao fotoana izao, ary avy amin’io lozoka voalaza teo aloha io no miditra sy mivoaka ireo ombiny ireo , ary ny mpanompony ihany no tompon’andraikitra amin’izany, izay entin’izy ireo ho any atsimo mba hiraoka ahitra. Ampanidy , io toerana hiandrasana ny ombin-dRamanandrovola io ka rehefa hariva kosa ny andro , dia teo amin’ny toerana misy ny « Residence » ny andriana no nanisa ny ombiny.

65

Ralango zanany lahimatoa, izay nahavery anarana ny rainy dia namonjy an’i Lohalambo ao Ambahinaondry , izay nanorenan-dRaonivelo sy Renikibo zanany sy zafikelin-dRamanandrovola ny fonenany. Io Ralango io dia niray fasana tamin-dRainy, tao Akrokana, ambanin’ny fasam-bahiny fa taty aoriana dia nalain’ny taranany. Io fasana io dia misy vatolampy iray lehibe misy haavo 4 na 6 metatra eo ho eo, ary ny sakana manodidina azy dia tsilo izay mirefy eo amin’ny 2 m. Ny haben’ny vato kosa dia sahabo ho 2,500 m eo ny sakany ambony ary 4 m kosa ny sakany ambany. Tao anatin’ny 8 taona vao vita io fasan-drazana io , ary namonoana omby iray isan’andro ; izany hoe : omby 2920 izany no maty raha 365 andro ny taona iray. Ankehitriny noho ny taranaka maro efa nanambady foko hafa dia nanam-pikasana ny hanao lavarangana ny taranaka [24]. ireo raiamandreny mbola velona, rehefa miala ety an - tany ka hody vovoka.
Tamin’ny taona 1942, dia tonga teto Ambositra Atoa « Layette » izy dia lehiben’ny distrika ( araka ny filazan’Atoa Rakotorahalahy Joseph avy ao Ambohimiadana, taranaky Ralango) fa i dadabe Ralaivao Emilson , kosa dia nilaza fa Atoa « Turckee » no lehiben’ny distrika tamin’io taona io ihany, izy dia taranaky Rafaralahy Emmanuel , samy zanaky Ramanandravola izy roalahy ireo fa ny iray an’ny lahimatoa ny iray kosa an’ny faralahy ; izany hoe : zafiafin-dRamanandrovola na Atoa Rakotorahalahy avy ao Ambohimiadana na i dadabe Ralaivao , avy ao Sud Caserne.
Namoaka didy ny fanjakana mba hanaisotra ny razambe rehetra tao Akrokana eo ambany andrefan’ny tanànan’i Manarintsoa , fa ilain’ny fitondram-panjakana frantsay , izay nifehy teto Madagasikara ny tany, mba hanorenana fasam-bahiny. Niady ihany Rafaralahy Emmanuel , fa tsy nahatosika ny didy ny anao lahy tsaroany anefa ny tenin-drainy nanao hoe « tsy miala tato aho raha tsy tendrim-panjakana » . Nanomboka tamin’io taona 1942 io , dia samy naka ny azy ny taranaka rehetra, ka Ralango araka ny voalaza tery aloha dia nalain’ny taranany ao Ambohinaondry, ao izy no milevina ary tsy nahetsika ao intsony. Ny androny 19 Aogositra 2008 izy no nananteran’ireo taranany ao Ambohimiadana sy ny any am-pielezana rehetra any, ilay ataon-drizareo hoe : « Taty fotsy na lamba fotsy ». nahavory vahoaka io fomba io ; ankevitrin’ny famadihana ihany angamba rah any fahafantarako azy satria tsy novelarin’ny taranany loatra izany . Fa matoa nahavory olona dia azo heverina ny maha famadihana azy na ihany koa fahatsiarovana .
Eo ambany avaratra ilevenany dia misy vato monina, miankina amin’ny tendrombohitra iray atao hoe : « Ambatondraramonjo » izy io dia fitainana (fitaignagna an-drovana ny andriana) izany hoe eo no mitanin’andro ny andriana. Io toerana io no lasa EPP Raramonja.

66
Eo andrefany eo misy tendrombohitra iray atao hoe : « Ampatin’ny volana ». io indray dia fanapahan’andriana ny lohan’ireo olo-meloka ka tsy avela hianatsimo na miakandrefana , fa atao mianavaratra, manara-dohasaha, nisy dikany izany tany aloha tany, sao mety hanozona , ka any dia lasa tsy miverina intsony. Fasan - tany io toerana nilevenan-dRalango io ary misy farafaram-bato telo lehibe ka izy no farany ambony atsinanana. [25]. Tsy nijanona teo anefa ny tantara , izay nanesorana ireo razambe tao Akrokana , fa nony nahazo fahaleovantena ny Malagasy tamin’ny taona 1960 , dia nangataka tamin’ny minisitra i Dadabe Ralaivao Emmanuel , mba haverin’ny fanjakana Malagasy amin’ny taranaky Ramanandrovola ny fasana ao Akrokana. Nanaiky izany ny minisitra ; ary niresaka tamin’ny rainy Ralaivao Emmanuel ( izay tombanana ho efa 90 taona mahery ) ; torana izy rehefa nandre ny vaovao, avy eo nahatsiaro ka nanontany hoe : « Ahoana tsara hoe anaka ? » dia hoy i dadabe « ka ianao mora torana ka… ao tsara a ! » dia nontantarainy teo ny naneken’ny minisitra ny hamerenana ny razambe ao amin’ny fasan-drazany ao Akrokana.Teto i Dadabe Ralaivao Emilson izay rahalahin-dRandrianarivo Emmanuel rain’ny dadan’ny mpanoratra. ( Somary nasiaka tena nasiaka mihitsy Ralaivao Emmanuel rain’izy mirahalahy ireo, teo amin’ny firazanana ary tena sarotiny tokoa indrindra teo amin’ireo mpanjanan - tany ) . Tsaroako hoy i dadabe tamiko , mantsy ny tenany, indray andro momba io fasana tao Akrokana io : « Je me fou » sady nakapony mafy ny latabatra. Maty koa raha mody any. Io teny nambara tamiko io izay tsy fantatro loatra ny tena heviny , moa tsy nasiako tohiny intsony ny fanohizany ilay tantara satria efa somary nahazoazo taona ihany Dadabe raha nitantara tamiko , ireo voalazako sy voasoratro ireo, ka somary sahirana ihany ny tenanay mivady.
Ny Sabotsy hariva tokony ho tamin’ny 5 ora teo ho eo no nitsatoka tao amin’ny tanànan’ny Dadabe ; ao atsimon’ny lakazera ny 06 Septembra 2008 , izahay 3 mianaka kely. Raberanto Fidson Dina Tantely ; vady malalako sy Andrianarivo Tantely Ialy Nofy Meva Miangoty , zanakay ; izay vao 8 volana monja. Nisy ny fotoana izay niakaranay sy nanitsahanay ny Rovan’Ambositra voalohany indrindra teo aminay taranak’i dada, tao anatin’izay 40 Taona izay , ary koa nanitsahana an’Andriamamahana . [ Tsy nanitsaka ny fasan-drazana tao Akrokana kosa anefa izy mianaka fa niandry tery amin’ny arabe ambany , tsy noho ny tahotra fa noho ny fanajana , amin’ny maha hafa firazanana azy fotsiny ...; na dia izany aza anefa dia nahazo tso-drano tsara avy amin’ireo ray amandreny izy : Hoy mantsy i Dadabe : « Ianao…ianao anaka no vinanto voalohany tonga taty aminay, sady zanaky ny zafikely voalohany amin’izy rehetra ». Izaho nanoratra sy nikaroka ny tantara mantsy no zafikelin-dRandrianarivo Emmanuel, zafiafin -dRalaivao Emmanuel , voalohany indrindra ihany koa. ( Matory eo am-pandriana efa reraka io ray aman-dreny be io tamin’izahay nitsidika azy io ).]

67
Izay ny amin’iny fa raha hiverenana kely ny namindrana ny razana ho eny Akrokana. Iray volana mahery be izao no fe-potoana nomena, notetezina avokoa ireo taranaky Ramanandravola rehetra, momba ny hamindrana azy.
Vahoaka maro tokoa no nanatrika teo, na olona ambony teo amin’ny firenena na ny tompon’andraikim-panjakana tao Ambositra, Sivily sy manamboninahitra miaramila ary ireo manam-pahefana isan-tsokajiny. Volana Aogositra tamin’izany, fotoanan’ny erika ka nanerika ny andro. Notombohin’Ingahy Ralaivao Emmanuel ny tany, nisava ny andro ary dia niroso teo amin’ny famindrana ireo razambe ny taranany. Roa ihany no nambara tamiko momba ny fasana dia ny ao Akrokana sy ny eny Ambalamahasoa. Ny isam-pianakaviana anefa dia samy manana ny fasany avy. Eto dia ialana tsiny raha misy razana tsy voasoratra noho ny fahateran’ny mpitantara, amin’ny fotoana mahamety azy dia asiana tovana ity boky ity ; koa eo ianareo fianakaviana hanampy ny tsy ampy.

Ny fasana ao Ambalamahasoa :
Io dia fasam-bato lehibe ka ireto ny razambe milevina ao :
Rafaralahy
Ravelona
Ralaikamisy

Ny fasana ao Akrokana :
Izay fasana lehibe manana ny tantarany izay voalaza tery aloha ; Ireto koa no milevina ao :
Ramanandrovola
Rajoseph
Rakotofaralahy
Randrianoelina
Razakarison
Rafalimanana
Rafaralahy Berthin
Ravoniarisoa
Andrianarivo Noro Malala Nirina Stella Lova Fety, zandrin’ny mpanoratra faha 7 ; zaza rano izy iny lasa iny ary natao anirotra, ka raha ny renay dia natao somary avaratry ny varavaram-pasana no nametrahana azy sy Andrianarivo Zazaharohavana Richardison Marin, zandrin’ny mpanoratra faharoa ary nandao anay ny Paska 2022 . 53 taona izy iny lasa iny , lozam-pifamoivoizana no nanjo azy. Ny Alarobian’ny Paska izy no nentina tao Ankrokana . Nanatitra azy tany izahay 5 mianaka sy ny iray tampo aminy ary ny namany sy ny vady aman-janany.

68

Ireo nalevina any am-pielezana kosa :
Randrianarivo Emmanuel, Dadabe kosa milevina any Diego.
Ravelontsalama Andrianarivo Richard ,izay rain’ny mpanoratra sy Andrianarivo Tolojanahary Tahiana Dany Marie Marina, mbola zandrin’ny mpanoratra ihany koa , dia samy milevina ao amin’ny fasam-pifohazana FFPM , ao Zoara Saingy ; Atsimondrano izy mianaka ( Ny Paska 2022 No naterina taty Ankrokana izay fasan-drazana ANDRIANARIVO Zazaharohavana Richardison Marin , izay tratran'ny lozam-pifamoivoizana raha nitsin'ny fiara Sprinter avy any Antsobolo , ka namoy ny ainy vao tonga tany amin'ny Hopitaly , mbola zandrin'ny mpanoratra ihany koa ary lahara faharoa . Izy mianadahy izany no milevina ao Ankrokana .

1.5.3.2 Ny Nahatonga ny « Hobonobogna » :
Avy amin-dRamanandrovola no nahatonga ny taranany ho « Hobonobogna »
Ny antony : « Raha manana na tsy manana dia hobonobogna ao » io no fiovana fahatelo, talohan’ny Zafindratrimo sy Zanakimpanalina izay nialohavan’ny Zafirambo.
Ireo avy ireo tanàna sy vohitra misy ny taranak’izy sivy mianadahy :
Ny ao Ambositra :Ambohinaondry ; Nord Caserne; Antanandalana ; Ankilahila ;
Ambalamahasoa; Ankona; Taitafika ; Isamina ; Ambodihady ; Ankorombe ;
Andriamamahana ; saha ; Ampivarotanomby ; Ambohimiadana ; Talaky Ambohibaty ; Ankatsaka ; Ankazotokana ; Manolotrony ; Atsimon’Ampila ;
Ambala ; Ampananjanana ; Atsimondrano ; Ambanivolafotsy ; Ambohijaza ; Dista ; Sud Caserne ; Sahamamy ; Ankazotany Ambatomenaloha ; Amongy ;
Andraimbe ; Ny ao Ambatofinandrahana ; Ny ao Fandriana ; Ny ao Fianarantsoa
Ny ao Toliary ; Ny ao Antsiranana ; Ny ao Antananarivo : Ivato. Ivandry. Ambatomaro. Antohamadinika. Tsarahonenana. Andraisoro. 67 Ha. Bevalala ;
Ny ao Antsirabe ; Ny ao Mahajanga ; Ny ao Toamasina ; Ny any Frantsa ; Ny any Amerika . Miparitaka maneran’izao tontolo izao ny taranaka .

1.5.3.3 Ny Nahatonga ny « Zazafotsy » :
Fahizay, rehefa tonga ny fotoana ny asaramanitra ho an’ny andriana dia naniraka ny olony sy ny mpanompony, haka omby iray. Nampitandremany fa tsy azo vonoina na alaina ny omby « Valanary » izay filohan’ireo ombin’andriana ireo .

69
Niaraka tamin’ny olona teny anefa ny zanak’andriana , ary izy no nahatafiditra sy namono ny omby, natao ary ny famotorana, ka ny zanak’andriana no tratra, nandrahoina ny omby, rehefa masaka ny hena dia natsofoka tao amin’ny vilany be menaka mahamay ny tanany, nijafajafa sy nikiakiaka nitomany ny zanak’andriana ary niova endrika ho fotsibe teo ny tanany. Nanomboka teo dia fady azy ireo ny omby « Valanary » noho ny ozona natao tsy hiompiana ary tsy ihinanana azy. Toy ny bory tandroka, vanda mena, rango tratra, ireo taranaky Ralango , hoy Rakotorahalahy Joseph , nitantara tamiko , no fady izany . Ny omby « Valanary » dia misy pentina fotsy ny tratrany.
Misy amin’ity tantara iray ity koa anefa nambaran’i dada tamiko : Tsy naharitra ny fandroatran’ny sakafo ity zanak’andriana, ka raha nahita izany dia nikoropaka nibata ny vilany feno arina, izay fady teo amin’ny andriana ny mikasika azy. Gaga ny rainy nahita ny fahasahian-janany , fa ny tompoina indray no manao ny asan’ny mpanompo. Teo dia naetry ho « zazafotsy » izy sy ny taranany ; noho izy tsy nahandry ny mpanompony hibata ny vilany.
Ny mpitantara hafa eo anivon’ny fianakaviana indray , dia naneho fa ronono nandroatra io tao anaty vilany io, ny rainy anefa aty ambany rihana nifanandrify amin’ilay fatana nisy ny ronono ; angamba noho ny tahotra handoro an - drainy , no nangalany fanapahan-kevitra sahisahy ka tsy niandrasany ny mpanompony intsony hibata ilay vilany .
Ireto avy ireo zazafotsy ireo, ny taranany dia ao « Andraimbe »
Nahazo ireto tanàna ireto : Sahamamy ; Tsimitono ; Fiakarana ; Sarigaoka , ary
Ampemby
Na dia teo aza ny fahasamihafan’ny tantara ; dia iray ihany ny fahamarinanay dia samy. Maneho ny maha zazafotsy azy avokoa satria resaka sakafo no nahatonga azy.

1.5.3.4 Ny « Amontana telo » :
Ny Amontana telo dia , ny iray aman-drenin’izy telo mianaka ireto :
Avy amin’Atoa Razafimahaleo Herizo , ao Ambatomanana ny fasany, izy ireo dia taranaky ny Zanaposa .
Avy amin’Atoa Andrianarivo Tantely, efa praiminisitra teo aloha ; ny reniny ; dia taranaky ny zazafotsy , izay efa noresahana tery aloha .
Avy amin’ny Pelanoro ; Rainimainty , izy dia taranaky Ramanandrovola
Araka izany dia izy telo ireo no nandrafitra ny Amontana telo .
Antony :
Ingahy Herizoa Razafimahaleo ; ny rainy avy ao Tsarasaotra ; ny reniny avy any Volazato. Izany hoe : zanak’anadahin’i Bebe Rasoanantoandro , renin’ny Dada. Sady nidi-droa izy avy amin’ny Bebe sy Dadabe Randrianarivo Emmanuel , izay niteraka an’i Dada.

70
Tantely Andrianarivo ihany koa, dia toraka izany ; mandray roa ihany koa ; sady avy eny am-pivarotan’omby , etsy Alakamisy Ambositra ; avy amin’ny Mama no mandray avy amin’ny rafozany Bebe Rasoanatoandro ( Isoavina ) no sady mandova eny Amongy Ambositra. Eo aloha ny fifanambadian’izy ireo nifangaroharo tamin’ny taranak’Ingahy Ramanandrovola . Teo ihany koa anefa ny lova tsy mifindra ; Ao ihany koa ny antony maro samy hafa.

1.5.3.5 Ny atao hoe « Zanaposa » :
Izao no nahatonga izany . Fahiny elabe teo amin’ny vanim-potoanan’ny Menalamba ; talohan’ny taona 1899. Nasiaka dia nasiaka io vondron’olona mpikomy amin’ny Frantsay io, nifangaro tao ny menalamba tia tanindrazana sy ny menalamba mpandroba. Natahotra ny olona ka nandositra ny fahavalo, ny mpanenjika anefa nikaroka an’izay mety niafenan’izy ireo, farany nahita zohy anankiray ; ary nisy fosa nalemy tao, noho izany dia nihevitra ireto menalamba mpandroba ireto fa « tsa misy ogna » hoy ny fitarognagna raha nitarogna ry zareo. Noho ireo fosa ireo dia avotra ny olona ary nanao « tsitsina » na « velirano » na koa « voady » tsy hamono fosa ary nankatoavin’ireo taranaka izay hatramin’izao . Fady amin’ny Zanaposa ihany koa ny miteny hoe « hano ny vary » izay tsy nahazoako tantara na dia lovan-tsofina fotsiny aza ; fa teny mba reko teny ho eny. Ny fahamarinany ihany koa ,dia toraka izany; ka aza tsiny amintsika mpikaroka .
Ireto kosa ny toerana ahitana azy ireo : Ambohiponana ; Kelikapona ; Andidy
Ambonivola ; Ambalavato ; Miadana ; Tsarasaotra .
Izay ny amin’ny Zanaposa nisy an’Ingahy Herizoa Razafimahaleo izay nisy ny razambeny. Ny momba ny zazafotsy indray dia efa voalaza tery aloha fa ny tiana asongadina dia Ingahy Andrianarivo Tantely. Ireo razambeny , dia efa nitondra hatramin’izay naha an’Ambositra. Ny rainy no ben’ny tanàna voalohany tao Ambositra. Io EPP ao Amongy io no tsangambato velona nataon’ny taranany sady nitondra ny anarany rahateo. Ny zanany no nitokana azy tamin’ny maha Praiministra ny tenany. Mifanila amin’ilay tanin’i Dada ao Amongy io EPP io. Ny taranany dia ao : Nord Caserne ; Atsinanan’ny Vinany
Malakialina ; Hadilalana , izay misy ny CSB II sy ny tobin’ny Zandary.
Marihina fa eo ambanin’Ambalamahasoa ; misy farihy atao hoe « Akamory » fady Merina sy vahiny io toerana io, tsy azo hitondrana lamba miloko mena…Misy fasan-drazana iray , izay ihany koa ao , izay efa foana tsy misy razana. Ireo taranaka telo tonta ireo dia fady : Trandraka, Sora, Amalom-bandana. Noho ny Finoana kristiana anefa dia lefy izany fomban - drazana izany. Pasteur Randrianarison , kosa dia zanak’izy mianadahy avy amin’i Bebe Rasoanatoandro , renin’i Dadako . Io Pasteur io no loharano nipoiran’i Docteur Radaniel Richard , izay « Médecin Général » , tao amin’ny Hopitaly Miaramila etsy Soavinandriana - Antananarivo .

71

Ramanandrovola : no andriana , razambe nipoirana
Rafaralahy Emmanuel : dia zanaky Ramanandrovola , fahasivy farany
Ravelona : kosa dia zanaky Rafaralahy Emmanuel , fahaefatra, zafikelin-dRamanandrovola .
Ralaivao Emmanuel ; zanaky Ravelona fahaefatra ; zafikelin-dRafaralahy Emmanuel, zafiafin - dRamanandrovola .
Randrianarivo Emmanuel : zanaky Ralaivao Emmanuel , voalohany ; iray ray sy reny ; zafikelin-dRavelona zafiafin-dRafaralahy Emmanuel ary zafindohaliky Ramanandravola .
Ravelontsalama Andrianarivo Guy Richard : zanaky Randrianarivo Emmanuel voalohany, zafikelin-dRalaivao Emmanuel ; zafiafin-dRavelona ; zafindohaliky Rafaralahy Emmanuel , ary zafikitrokelin-dRamanandrovola .
Andrianarivo Fanomezantsoa Raphael : zanaky Ravelontsalama Andrianarivo Guy Richard , voalohany, zafikelin-dRandrianarivo Emmanuel, zafiafin-dRalaivao Emmanuel ; zafindohaliky Ravelona ; zafikitrokelin-dRafaralahy Emmanuel , ary zafipaladian - dRamanandrovola.
Andrianarivo Tantely Ialy Nofy Meva Miangoty : zanak’Andrianarivo Raphael Fanomezantsoa , vavimatoa, zafikelin-dRavelontsalama Andrianarivo Guy Richard, zafiafin - dRandrianarivo Emmanuel zafindohaliky Ralaivao Emmanuel ; zafikitronkelin - dRavelona, zafipaladian - dRafaralahy Emmanuel, taranaky Ramanandrovola faha fito .

1.6.1 Ny taranaky Ramanandrovola : Sivy mianadahy no naterany :
Ralango
Raiberamanjaka
Raonisendry
Ravolazandrasa
Rainitsia
Ratsandramanamparivo
Raonisa
Ratsaramanana
Rafaralahy Emmanuel
Indro ary tanisaiko ny taranak’izy 9 mianadahy ary ialana tsiny ho an’ireo tsy voalaza taty amiko.
*Ralango : Mirahalahy ny zanany dia : Raonivelo izay tsy fantatra ny taranany sy Renikobo. Renikibo kosa : niteraka an-dRasalamavelo ; Rasalamavelo kosa nanana an-dRazandrimbelo mirahalahy avy. Ao Ambohinaondry , no tanàna nofidian’ireo taranaky Ralango ary ao izy no milevina .

72

*Raiberampanjaka : dimy no naterany dia : Ratsohanina : izay niteraka an-dRenindratsiavahana ao Antanandalana Ambositra . Rainiketaka kosa dimy ny naterany dia : Rapetera, Ravao, Ravelotalata, Ranama, Ramarojaona ; izy ireo kosa dia nanorom-ponenana ao Ankilahila . Rafaralahy Vasiana ; roa ny zanany dia : Ravelonoro ao Ambalamahasoa sy Rasoandrainy . Vehivavy , iray tsy fantatra anarana ; fito ny naterany saingy dimy ihany no fantatra dia : Randrianjafy, Rambita, Rakalavonorona, Razandripiringa, Ratsandramanana ao Ankona . Renikalamena , dia tsy fantatra mihitsy ny taranany
*Raonisendry : valo ny naterany dia : Raombilahifotsiloha ; niteraka roa dia : Razaka sy Ravolazafy. Razaka niteraka an-dRavelo ao taitafika ; Ravolazafy kosa niteraka an-dRamanana mianadahy avy ao Isanina. Taty aoriana dia nanorom-ponenana tao Ambohidahy Raombilahifotsiloha mandraka androany. Randriamaha , tokana ny azy dia : Ralaimongo izay niteraka an-dRatsiamboho. Ny zafiafiny Bernard kosa dia irakiraky ny vazaha chef de caton tao Ambodihady izay fonenan’izy ireo. Rainosoanamboa ; niteraka an-dRasoanamboa ; Rasoanamboa niteraka an-dRambiasa ao Ambodihady sy Ratsimba ao Ankorombe. Ny taranak’izy ireo dia nifidy an’Ankorombe mba hitoerany. Rainisoanamboa kosa nonina tao Ambodihady ; Reniben-dRainijaona , izay no nahafantarana azy ; Rainijaona dia ao Andriamamahana sy Ambalamahasoa ny taranany. Rajoma : efatra ny naterany dia : Rainivinany izay niteraka an-dRenivelo sy Rainizafy Bisa , ary Rason. Randevo kosa niteraka an-dRajoseph ; ny zafiny dia i Bera sy Lemora ary ny taranany . Ingahimbita ao Ambohidahy ; tsy fantatra ny taranany . Ramiza ao Isaha kosa nanana an-dRasiniriana ;
Randrianjafy kosa nifidy an’Ambohidahy ary Rafilipo no zanany ; Ramandroavola niteraka an - dRainisamy sy Rajaonary , ny zafiafiny kosa dia avy eny am- pivarotan’omby Alakamisy . Raonizanaka no farany tsy fantatra ny taranany .
*Ravolazandrasa : niteraka efatra . Randriamamelona niteraka an-dRaherinary mianadahy ao Ambohimiadana . Rainisoatafika niteraka an-dRakambana mianadahy avy ao Ambohimiadana . Razafinjaza niteraka an-dRazaka sy ny taranany. Ny zafikeliny dia i Jean Pierre mianadahy ao Ambohimiadana . Ny vehivavy iray tsy fantatra ny momba azy .
*Rainitsia : tokana ny naterany dia Rabemanahaka izay niteraka an-dRandevonandriana ; Randevonandriana kosa niteraka roa dia : Raleza sy Radaliela izay monina ao Ambohibary .
*Ratsandramanamparivo : roa ny naterany : Ramitombo izay niteraka an-dRafaravavy ary Rafaravavy kosa niteraka an-dRajery ao Ankatsaka . Ramanahabola : niteraka an-dRatsimba ao Ankazotokana sy ny taranany .
*Raonisa : roa ihany koa ny naterany dia , Ralaisanga ; izay niteraka an-dRakotozafy : ny zafikeliny dia Razaza.

73
Ny taranany , dia Ramanamihanta Martin , izy ilay lehiben’ny kantao Malagasy voalohany tao Manolotrony Ambositra . Ny rahalahiny dia Ralaivao Joseph , izay niteraka an-dRaphine ao atsimon’Ampila ary Ravelonjanahary Martine vadin - dRamose Ignace ao Ambala. Mbola mitoetra ao Atsimon’Ampila ny taranak’izy ireo. Ramaminganao ; roa ny naterany dia Rainikambana : ny zafikeliny dia i Pauline sy Margueritte mianadahy avy ao Andriamamahana . Rainikisa : ny zafikeliny dia i Pierre mirahalahy avy ao Maharivo . *Ratsaramanana : niteraka telo ; dia Rainilolona , ka ny taranany no niteraka an’i Victore . Renindratsara , niteraka an-dRatsara ; Ratsara niteraka an-dRamena Joseph , ao Ampananjanana sy ny taranany . Anankiray , tsy fantatra ny momba azy sy ny taranany .
*Rafaralahy Emmanuel : fito ny zanany dia : Renilevoara , niteraka an-dRaimeva ; io Renilevoara io dia maty an’ady fony izy niantafika tany Soalala any Toliary . Rafeno , kosa niteraka sivy be izao dia Ralaizafy , niteraka an-dRavelonjaona ; Ravelonjaona dia ao Atsimondrano ny taranany ary Ramanantsoa . Ny hafa kosa tsy nisy fantatra izay mahakasika azy ireo . Ranaby, niteraka an-dRapiera mpanao kiraro ao Ambanivolafotsy ; Ravelonadalo, niteraka an-dRazafimahatratra ao Ambohijaza . Ireto kosa tsy mba niteraka : Ramana, Ravolazafy, Rakalavondrona, Ralaihova, Ralaikamisy, ary François. Raivosoamanana tsy mba niteraka . Ravelona : valo ihany koa ny naterany dia : Ralaikamisy tsy niteraka . Ravolazafy , ka i Dista no nosafidian’ingahy Razafimamonjy taranany nonenany ; Joseph , niteraka an-dRamaria sy Ravaosolo ao Ambalamahasoa . Ralaivao Emmanuel : niteraka enina amby folo be izao. Izy dia nisafidy sy honina ao Sud Caserne Alakamisy. mbola ao ny taranany ankehitriny. Ramainty tsy niteraka . Robinson, niteraka an-dRamiadana Edson mirahalahy avy, ao Ambalamahasoa sy any Ambatofinandrahana. Rakoto Rafaralahy , niteraka an-dRajean sy Rasamivony ao Ambalamahasoa.Tsy hay ny momba azy sy ny taranany …Renilemaharavo, niteraka an-dRamaharavo, Ramaharavo niteraka an-dRazafy sy Rajaonary . Rafenomanga niteraka efatra dia Ratsara , Ratalata tsy niteraka . Ravola ihany koa tsy mba niteraka . Delphine , niteraka an’Ignace mianadahy ao Sahamamy . Ramaria , niteraka an’i Anastasia ao Sahamamy . Rafaravavy , kosa fito no naterany : Ramavo , niteraka an’i Bozy mianadahy ao Ankona . Ravaomainty , niteraka an’i Donné sy Viky ao Ankazotany Ambatomenaloha . Ireto kosa tsy fantatra ny taranany dia : Ravana, Ralaivao Rabe, Louis, Stanislas .[26]
Ireo ny zanaky Ramanandrovola sy ny zafikeliny ary ny zafiafiny. Rehefa natambatra ka natao ny kajy tsotsotra sy ny kajy an-kandrina araka ny fiheverako izaho nanangona ny Tetiarana ; na dia maro aza ny tsy fantatra , teo ihany koa ny mety ho fifandisoan’ny anarana dia tombanana ho 400 mahery eo ho eo ny taranany , izay manerana an’izao tontolo izao mihitsy .

74
Ireo taranaka ireo dia nisafidy an’Ambohimiadana ny 30 % ; ary Ambodihady kosa ny 50 % ; ny ambiny kosa nisafidy ; na nividy toeran-kafa mihitsy.
Ramanandrovola : sivy no naterany ka tombanana ho 50 ny zafikeliny ; 100 ny zafiafiny ary 244 ny zafindohaliny
Ralango : roa ny zanany tombanana ho 10 ny zafiny ary 30 ny zafiafiny.
Rainiberampanjaka : dimy ny naterany tombanana ho 15 ny zafiny ary 40 ny zafiafiny.
Raonisendry : valo ny azy ny zanany ka tombanana ho 20 ny zafiny ary 40 ny zafiafiny
Ravolazandrasa : efatra ny azy ny naterany ka tombanana ho 12 ny zafiny ary 30 ny zafiafiny
Rainitsia : iray ny zanany, tombanana 4 ny zafiny ary 13 ny zafiafiny
Ratsandramanamparivo : roa ny naterany tombanana ho 4 ny zafiny ary 15 ny zafiafiny
Raonisa : roa ny zanany tombanana ho 5 ny zafiny ary 10 ny zafiafiny
Ratsaramanana : telo ny zanany ka tombanana ho 16 ny zafiny ary 36 ny zafiafiny
Rafaralahy Emmanuel : fito ny zanany tombanana ho 21 ny zafiny ary 50 eo ho eo ny zafiafiny

75

1.6.2 Ny Taranaky Ralaivao Emmanuel :

*Papabe : Ralaivao Emmanuel, mivady [27]
“ Sud Caserne ” : 30 m eo ho eo , raha avy eny amin’ny fitobian’ny Taxi - Brousse = Ambositra - Fianarantsoa . 3m , mahery kely kosa , raha ho eny Ampivarotan’omby Alakamisy. 16 m na 18 m , raha hizotra ho any amin’ny lalam - pirenena faha fito . Papabe Ralaivao Emmanuel, rain’i dadabe Randrianarivo Emmanuel , no nividy ny tany ; 80 Ariary monja araka ny filazan’i dadabe Ralaivao Emilson tamiko. Midadasika be io tany io, misy fianakaviana maromaro ao ; izany hoe amin’izy 16 mianadahy , dia ny iray ihany no any Ambohibary Iary ; ao ihany koa anefa ny any amin’ny “ Nord Caserne ”.
Zaza faha efatra nateraky Ingahy Ravelona izy ; ary 16 be izao no mpandova azy
1.Atoa Ramanoelina Celestin : hafa ny reniny
2.Atoa Randrianarivo Emmanuel
3.Rtoa Razananoely
4.Rtoa Razanamalala
5.Rtoa Razafimalala
6.Atoa Randrianoelinina Alfred
7.Rtoa Ravoniarisoa
8.Rtoa Ravaoarinelina Margueritte
9.Rtoa Manoelina
10.Atoa Razakarison
11.Atoa Ralaivao Emilson
12.Rtoa Ravaondriaka
13.Atoa Rafalimanana
14.Rtoa Rafaralahy Berthin
15.Rtoa Rasoazanany Joeline
16.Rtoa Ravaonarivo Berthe

76

Ireto avy ary ny taranak’izy ireo :
Atoa Ramanoelina Celestin : Enina mianadahy no naterany ; dia :
. Mano : roa ny zanany dia i Leda sy Hery
. Rafanomezantsoa : efatra ny zanany dia i Tiana, Laza, Denie, Clavier
. Bemanantsoa : 1 ny zanany dia i Ndriantsoa
. Ranjanahary Fanja : niteraka 4 saingy Nirina ihany no fantatra
. Menja : fito ny zanany dia i Andry , hery, Jacky, Mamy, Tiana, Njara , tsy tadidy ny iray .
.Randrianoely : Niteraka 11 be izao : Randriamizaka Noelson Daniel ; Rasoanirina ; Rakotonjanahary Celestin ; Rasoarimalala Jeanine ; Razafindravola ; Razafimalala Noeline ; Andriamanoelinarivo ; Rasoamalalanindrainy Marie ; Razafindramaha Andrianoely ; Andrianoelison Malala ; Razafindrabozy Mariette . Ireo taranaka ireo dia nonina eny Ambohibary Iary. Tombanana ho 80 eo ho eo ry zareo.
1.Atoa Randrianarivo Emmanuel sy Rasoanantoandro : Lahitokana , dia : Ravelontsalama Andrianarivo Richard : kosa dia valo mianadahy no naterany ao Antananarivo . Naka vady hafa , avy any amin’ny Faritra Sava izy ; izay zanaka ampanjaka tany an-toerana . Niteny tamin’ny vinantony izy fa tsy hody any Ambositra intsony ary tsy hiverina any . Niterahany iray io zanaka ampanjaka io dia : Andrianarivo Nirina Odette : Marihana fa tena nanan-karena tokoa io Randrianarivo Emmanuel io . Mpiasan’ny fahasalamana izy ary nandray ny toeran’ny mpitsabo mpanampy . Felicité ny zafikeliny; monina ao Ambanja izy .
2.Rtoa Razananoely sy Randrianirina : niteraka 4 dia :
Lisy : niteraka an’izy 5 mianadahy , efa « Sous Prefet » tao Antsirabe sy tao Fianarantsoa ny andefimandriny. Efa senatera ihany koa ;Felana : niteraka an’i Tendry, Anjara ao Fianarantsoa .Tiana . Fenosoa . Lisy .Voahangy
George : niteraka telo ; dia Manova sy Anja ary Toky. Ao Ambovombe Centre
Perle : niteraka roa dia Aina sy Lova
Roger : tsy tadidy
3.Rtoa Razanamalala sy Razaka : niteraka roalahy izy dia :
Desire : fito ny zanany dia : Emma ; niteraka an’i Andry, Haja, Alpha ary Nathalia . Nini : niteraka an’i Michel, Anja, Fabrice ary i Olivia .Olga : niteraka an’i Omega sy Tolotra . Hery : niteraka an’i Angelo sy Nantenaina . Fano : niteraka an’i Nala, Bema, Lova, Sophia . Liva . Mano . Eto Antananarivo sy ao Ambositra Sud caserne ry zareo no mipetraka
Jean : telo ny naterany dia Solo : niteraka an’i Nambinina, Avotra, ao Ivato Antananarivo . Odile , niteraka an’i Cloé sy Sambatra izay monina any Frantsa
Fafah : niteraka an’i Fandresena sy Fenitra ao Ivato Antananarivo .

77

4.Rtoa Razafimalala sy Tsilainga Jean Louis : niteraka roa dia :
Jeanne Vololoniaina ( Zazah ) ; monina any Frantsa tsy hay ny taranany sy
Andriamalala Etienne : niteraka 6 izy dia , Prisca : niteraka an’i Brayan
Omega : niteraka an’i Lucia sy Doda . Princia . Mickael ary Zaime, izy 4 mianadahy ireo kosa tsy mbola niteraka. Ao Sud Caserne no misy azy ireo
5.Atoa Randrianoelina Alfred sy Ravaosolo ; avy any Imady : niteraka valo dia
Julien . Berthe . Dauphine . Henriette . Joël . Noeline . Hanitriniala . Jeanette
Miparitaka be ry zareo satria misy , any Anivorano - Brickaville, Toamasina
6.Rtoa Ravoniarisoa sy Rakoto Joseph : 5 no naterany dia :
Mino : niteraka an’i Tahiana, Rindra, Njaka, Tantely, Tahiry, Nini. Ao Antsirabe , Antananarivo sy Toliary ry zareo ary any Faradofay .
Nirina : niteraka an’i Milanto, Fara ary Landy . Izy kosa dia efa Solombavam-bahoaka TIM ; ny taona ( 2008 - 2009 ) tao Ambatofinandrahana. Efa C.T 2012 ihany koa .
Lalao : niteraka an’i Ony, Malala, Henintsoa , Malalatiana, Zo. Any Faradofay ; Moramanga, Antananarivo , ary any Frantsa . Efa Ben’ny Tanàna tao Moramanga ny andefimandriny .
Coco : niteraka an’i Anja Nomena sy Mano
Yvonne : niteraka an’i Anja, Voninahitra, Rija, Ranto, Cyntia. Eto Antananarivo
7.Rtoa Ravaoarinelina Margueritte sy Simon Petera : niteraka 5 :
Pierre Nelson . Mano . Dadah . Solofo . Joel .
Monina ao Toamasina ry zareo, tsy hay ny taranany
8.Rtoa Manoelina sy Rathomas ; avy ao Ambatolampy Antsirabe : niteraka 5 dia :
Arsene : niteraka an’i valisoa, Lovasoa, Nehemia, Rebecca, Misandratra, Maria ary Volamena. Ao Sud caserne ry zareo .
: Line ; Koto ; Jean Marie . Doda , misy iray tsy fantatra ny anarany
9.Atoa Razakarison sy Raliza ; avy ao Andina Ambositra : 9 ny naterany dia :
Vola : niteraka an’i Jonathan sy Fahasoavana
Fidy : tsy mbola niteraka
Ndrita : tsy mbola niteraka
Naina : niteraka an’i Narindra sy Rova
Dadah : niteraka an’i Tafita sy Emma, Mahelina ary Fiderana
Hanitra : niteraka an’i Tojo, Mendrika, Hasina, Jocelyn
Rivo : niteraka an’i Fitahiana. Gendarma etsy Ivato
Belo, tsy mbola niteraka
Pota , tsy mbola niteraka
Ao Sud Caserne sy Ambohimahasoa ; ary Ivato Antananarivo ny taranany

78

10.Atoa Ralaivao Emilson sy Martha ; avy eny Sandrandahy : tokana ny zanany dia : Ralaivao Nirina Emilson , Mpampianatra amin’ny Misiona Katolika , niteraka an’i Hanitriniavo; Sitraka : Nomena : Davida : Daniel ; Elie. Ao Sud caserne sy Antananarivo .
11.Rtoa Ravaondriaka Noëline sy Rasamoelina : Fito no naterany
Razafimbelo Jean Seth sy Samoeline . Marovoay
Razafiarivelo Jeannette sy Noordine Abdul . Ivato
Randrianaivoravelojaona Emmanuel sy Rasoamalala. Marovoay
Amady Beta sy Razanadriaka Odette Samuëline. Marovoay
Razafimamonjy Henriette Noëline . Talatamaty
Ravelonjanahary Clairette . Mahanjanga
Rabemananjara Samuël sy Hery . Mamory Ivato
Ao Ambositra Sud Caserne sy Ivato ry zareo
12.Atoa Rafalimanana : niteraka roa izy dia : Honoré : niteraka an’i Neny ; Bolo ary Soloarilala any Maevatanana izy kosa dia mampianatra ; ary Rahely
tsy fantatra ny taranany .
13.Atoa Rafaralahy Berthin sy Nivo : efatra ny zanany :
Lala : niteraka an’i Tsinjo sy Lalaiko. Ny Jeneraly Zaza no andefimandriny
Mamie : niteraka an’i Lanto; Voahangy ; Mihajatiana ; Ny Aina ; Sarobidy.
Zoé : niteraka an’i Valisoa
Fara : tsy mbola niteraka
Ao Nord caserne sy Antananarivo .
14.Rtoa Rasoazanany Joeline sy Rafiliposon Rakoto ; avy any Fandriana : Roa ny azy no naterany dia :
Aimée , tsy mbola niteraka. Kolonely Firaisana ny andefimandriny
Soa : niteraka an’i Manitra sy Andy ary Hasina. Journalista ny andefimandriny
Ao Antananarivo avokoa . Ivandry sy ao Iavoloha
15.Rtoa Ravaonarivo Berthe sy Ralaiboto Charles : niteraka enina
Charlotte : niteraka an’i Brayan sy Sandrine izay monina any Frantsa
Berthelot : « Ouvrage métalique » niteraka an’i Narindra sy Hanitra eto Antananarivo .
Tolotra : Gendarma , niteraka an’i Santatra, Avotra ary Tafita . Ambohimiadana
Isidore : Gendarma , niteraka an’i Ando sy Rojo
Bodo , niteraka an’i Tiana sy Irina ; any Frantsa
Voahangy, niteraka an’i Haingo sy Fandresena ary Fitiavana
Ao Sud caserne

79

200 , mahery kely no fantatra fa , zafiafin’Ingahy Ralaivao Emmanuel izay miely eto Madagasikara sy any am-pitan-dranomasina : 70 ; eo ho eo kosa , ny zafindohaliny :
Ireto kosa izy 154 ; fantatra anarana :
Noelson ; Rasoanirina ; Celestin ; Jeanine ; Noeline Andrianoeliminarivo : Razafindravola ; Marie ; Razafindramaha ; Malala ; Mariette ; Leda ; Hery; Tiana ; Laza ; Denie ; Clavier Ndriantsoa ; Nirina ; Rivo ; Zazah ; Tiana ; Hanitra ; Hary ; Andry ; Solo ; Anjara ; Tiana ; Felana ; Fenosoa ; Lisy ; Voahangy; Manova ; Anja ; Toky ; Emma ; Nini ; Olga ; Liva ; Mano ; Hery ; Fano ; Solo ; Odile ; Fafah ; Doda ; Prisca ; Princia ; Omega ; Mickaela ; Zaim Tahina ; Rindra ; Njaka ; Tantely ; Tahiry ; Nini ; Milanto ; Fara ; Landy ; Ony ; Malalatiana ; Henintsoa ; Malala ; Zo ; Mano; Nomena ; Anja ; Voninahitra ; Rija ; Ranto ; Cyntia ; Valisoa ; Lovasoa ; Nehemia ; Rebecca ; Misandratra ; Maria ; Volamena ; Jonathan ; Fahasoavana ; Narindra ; Rova ; Tafita ; Emma ; Mahelina ; Fiderana ; Tojo ; Mendrika ; Hasina ; Jocelyn ; Fitahiana ; Manitra ; Sitraka ; Nomena ; Davida ; Daniel ; Elie ; Jean Marc ; Redy ; Lolona ; Neny ; Bolo ; Soloarilala ; Tsinjo ; Lalaiko ; Lanto ; Voahangy ; Mihajatiana ; Ny Aina ; Sarobidy; Valisoa ; Manitra ; Andy; Hasina ; Brayan ; Sandrine ;
Narindra ; Hanitra ; Santatra ; Avotra ; Tafita ; Ando ; Rojo ; Tiana ; Irina ; Haingo ; Fandresena ; Fitiavana ; Andry ; Hery ; Jackie ; Mamy ; Tiana ; Njara ; Dina ; Lova; Eva ; Jeannette; Jeannot ; Tolotra ; Narindra ; Emma; Yvonne; Anita; No ; Beatrice; Cathérine ; Beta Desmoulin ; Ibrahim Beta ; Tahiana; Sitraka; Mano ; Laurena .

80

Tsena ao Ambositra io Lalan-kely mahatazana ny tanàna

Dadabe Randrianarivo Emmanuël sy ny Mpanoratra mivady ; izay zafikeliny rahateo

“ Mila ezaka ny fahafantarana ny tanindrazana nimpoirana ; tsy moramora ihany koa ny mitady ny tantara feno , tsy misy hanombinana . Natao avokoa izay fara hery ; ary izany no nampisy ny tsy misy ho nisy . ”

« Fa na iza na iza olona teto ambany masoandro, dia tsy nanadino ireo razana nipoirany izy ireo .Izahay taranak’Ingahy Randrianarivo Emmanuel ; ihany koa dia tsy hanadino azy, eny hatramin’Ingahy Ramandroavola razambe nipoirana aza ; ka naha Antampon’ny vinany an’Antampon’ny vinany. Ny tantara mety ho fanadino ; fa ny soratra kosa tsy hain’ny ampitso adinoina , sarotra ny mihambo sy misavi-drazana ka aleo anjaran’ny penina no mandiso izay voalazako »

81

Amin'ny manaraka omena anao ny taranaky Ratsimbazafy Joseph , ray niteraka ny renin'ny mpanoratra satria mifampiankina amin'ireo taranaka ireo.
--------
Rohy:
115 1
Mpakafy: SANAKERIB
Hametraka hevitra
Midira aloha
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.015