You are here: home > Vetso

NY MALALAKO - ANDRIANAIVO PAUL

Azo vakiana?

    NY  MALALAKO

" Edrey,tsara tarehy hianao,ry tompokovavy havako!
Endrey,tsara tarehy hianao!
Ny masonao dia voromailala eo @ fisalobonanao;
Ny volonao dia tahaka ny osy andiany,izay mandrimandry eny ankilan'ny tendrombohitr'i Gileada.
Ny nifinao dia tahaka ny ondrivavy andiany  efa voahety,
izay miakatra avy eo @ fampandroana;
Samy kambana avy ireo,
Fa tsy misy tsy mana-namana.
Tahaka ny kofehy jaky ny molotrao,
Ary mahafinaritra ny vavanao;
Tahaka ny hasin'ny apongabendanitra ny takolakao
Eo @ fisalobonanao;
Ny vozonao dia tahaka ny tilikiambon'i Davida,
Natao ho trano fihantonam-piadina;
Ampinga arivo no voahantona eo,
Dia ny ampinga rehetra an'ny lehilahy mahery.
Ny nononao roa dia tahaka toy ny diera kambana mbola tanora,
Izay homana eny @ lilia. "  

Tonon-kira.4:1-5